Darbo laikas:

10:00 – 21:00

Susisiekite:

86 941 0816 (Vilnius)  

86 982 3458 (Kaunas)

 

I.  BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

 1. Vaikų pramogų erdvės „Džiaugsmoteka“ Taisyklės apibrėžia pagrindinius Vaikų pramogų erdvės vidaus reikalavimus, Lankytojų aptarnavimo ir buvimo Vaikų pramogų erdvėje tvarką bei kitus su Vaikų pramogų erdvės veikla susijusius reikalavimus, kuriais siekiama užtikrinti darnią, saugią ir koordinuotą Vaikų pramogų erdvės veiklą ir Paslaugas, Lankytojų pasitenkinimą, gerą nuotaiką ir išvengti nemalonių nesusipratimų, traumų ar kitų praradimų. 

 1. Šios taisyklės yra privalomos visiems Lankytojams. Kiekvienas Vaikų pramogų erdvės Lankytojas įsipareigoja laikytis šiose Taisyklėse numatytų reikalavimų. 

 1. Pagrindinės šių Taisyklių sąvokos: 

 1. Vaikų pramogų erdvė – nuo 0 iki 14 metų amžiaus vaikams skirta vaikų žaidimų ir pramogų erdvė, esanti prekybos ir pramogų centre „Panorama“, Saltoniškių g.9, Vilniuje ir prekybos ir pramogų centre „Akropolis“, Karaliaus Mindaugo pr. 49, Kaune; 

 1. Lankytojas – Vaikų pramogų erdvėje esantis asmuo, kuris nustatyta tvarka lankosi Vaikų pramogų erdvėje; 

 1. Vaikas – Vaikų pramogų erdvės Lankytojas iki 18 metų amžiaus; 

 1. Už Vaiką atsakingas asmuovienas iš Vaiko tėvų / kitas Vaiko įstatyminis atstovas ar Vaiką lydintis Vaiko tėvų / kitų Vaiko įstatyminių atstovų įgaliotas pilnametis asmuo; 

 1. Vaikų pramogų erdvės darbuotojas – administratoriai, veiklų koordinatoriai, animatoriai, aktoriai, renginių vedėjai, švenčių organizatoriai ir kiti Vaikų pramogų erdvės darbuotojai, atliekantys darbo ar kitose sutartyse numatytas pareigas; 

 1. Paslaugos – Vaikų pramogų erdvėje teikiamos vaikų veiklų ir pramogų organizavimo ir kitos su tuo susijusios paslaugos, skirtos vaikams nuo 0 iki 14 metų amžiaus. Vaikų priežiūros ir auklėjimo paslaugos neįtrauktos į šią sąvoką ir nėra teikiamos Vaikų pramogų erdvėje.  

 1. Veiklos vykdytojas – UAB Džiaugsmoteka, į. k. 305102859, adresas Vilniaus g. 31, Vilnius; UAB Džiaugsmo kambarys, į.k. 306308310, adresas Krokuvos g. 9A-29, Vilnius; 

 1. Taisyklės – šios Vaikų pramogų erdvės taisyklės su visais priedais ir vėlesniais galimais papildymais bei pakeitimais.  

 1. Veiklos vykdytojas turi teisę perspėti ir pakartotinai informuoti Lankytojus apie šias Taisykles, jų laikymąsi bei pažeidimus tam, kad užtikrintų tinkamą Vaikų pramogų erdvės vidaus tvarką, kai tai yra būtina Lankytojų saugumui užtikrinti ir esant kitoms ypatingoms situacijoms. 

 1. Veiklos vykdytojas turi teisę be papildomo įspėjimo keisti ar papildyti šias Taisykles, paslaugų kainą, darbo laiką ir, esant būtinybei, uždaryti Vaikų pramogų erdvę. 

 

II. DARBO LAIKAS, PASLAUGŲ KAINA IR LANKYMOSI BEI BUVIMO VAIKŲ PRAMOGŲ ERDVĖJE DŽIAUGSMOTEKA TVARKA 

 

 1. Veiklos vykdytojas nustato Vaikų pramogų erdvės darbo laiką, teikiamų Paslaugų sąrašą ir kainas. Vaikų pramogų erdvės darbo laikas, teikiamų Paslaugų sąrašas ir kainos pateikiamos Vaikų pramogų erdvės registratūroje ir interneto svetainėje www.dziaugsmoteka.lt  

 1. Vaikų pramogų erdvėje Paslaugos gali būti laikinai neteikiamos be išankstinio perspėjimo dėl techninių kliūčių, pasiekus maksimalų Lankytojų skaičių ir kitais išskirtiniais atvejais. 

 1. Vaikų pramogų erdvėje teikiamos Paslaugos yra skirtos vaikams nuo iki 14 metų amžiaus. Vyresni nei 14 metų amžiaus asmenys atvykę be vaikų, jaunesnių nei 14 metų amžiaus, vieni į Vaikų pramogų erdvę neįleidžiami. 

 1. Tam tikroms Vaikų pramogų erdvėje teikiamoms Paslaugoms, veikloms ir pramogoms gali būti taikomi Vaiko amžiaus ir fizinių duomenų apribojimai. Apribojimai nurodomi Vaikų pramogų erdvėje vykstančios veiklos ar pramogos vietoje. Už Vaiką atsakingi asmenys privalo įspėti Vaikus apie tokius apribojimus, o Lankytojai privalo laikytis ir nepažeisti numatytų apribojimų. 

 1. Vaikų pramogų erdvės darbuotojai neatlieka tiesioginės vaikų priežiūros funkcijos ir nevertina individualių vaikų gebėjimų, įgūdžių, žinių, supratimo, sveikatos būklės, fizinio ir psichologinio pasirengimo bei galimybių naudotis pramogų erdvės įranga bei inventoriumi. 

 1. Vaikų pramogų erdvės lankymas yra mokamas.  Visi Lankytojai privalo užsiregistruoti prieš įeidami į Vaikų pramogų erdvę. 

 1. Vaikai iki 5 metų amžiaus gali lankytis Vaikų pramogų erdvėje tik su Už Vaiką atsakingu asmeniu. 

 1. Vaikai vyresni nei 5 metų amžiaus gali lankytis Vaikų pramogų erdvėje su Už Vaiką atsakingu asmeniu arba vieni, jei Už Vaiką atsakingas asmuo pasirašė sutikimą, leidžiantį Vaikui būti vienam Vaikų pramogų erdvėje be Už Vaiką atsakingo asmens priežiūros. Prieš pasirašydamas sutikimą Už Vaiką atsakingas asmuo privalo: 

 1. Atidžiai įvertinti, ar Vaiko fizinė ir psichologinė sveikatos būklė leidžia jam būti Vaikų pramogų erdvėje vienam ir žaisti kartu su kitais Vaikais, nesukeliant neigiamų pasekmių ar pavojaus sau ir kitų asmenų saugumui, savijautai bei sveikatai; 

 1. Prisiimti atsakomybę už neigiamas pasekmes, susijusias su nurodytos pareigos nevykdymu. 

 1. Vaikų pramogų erdvėje draudžiama lankytis Vaikams ir kitiems Lankytojams, kurie serga infekcinėmis, virusinėmis ar kitomis užkrečiamomis ligomis, taip pat turintiems atvirų žaizdų ar kitų sveikatos sutrikimų, keliančių grėsmę jų pačių, Vaikų, Lankytojų, Vaikų pramogų erdvės darbuotojų ir kitų asmenų sveikatai ar gyvybei. Vaikų pramogų erdvės darbuotojas turi teisę nesuteikti galimybės naudotis Vaikų pramogų erdvės Paslaugomis Vaikams ir kitiems asmenims, kurių sveikatos būklė kelia akivaizdžių abejonių. 

 1. Vaikai, turintys specialiųjų poreikių, pvz., fizinę negalią ar kitus sveikatos sutrikimus, gali lankytis Vaikų pramogų erdvėje tik su Už Vaiką atsakingu asmeniu.   

 1. Vaikų pramogų erdvėje vykdomos registracijos metu Lankytojai privalo pateikti registraciją vykdančiam Vaikų pramogų erdvės darbuotojui šiuos Vaiko ir Už Vaiką atsakingo asmens duomenis:  

 1. Vaiko vardą, pavardę ir amžių; 

 1. Už Vaiką atsakingo asmens vardą, pavardę ir teisingą telefono numerį, kuriuo būtų galima nedelsiant susisiekti. 

Už Vaiką atsakingas asmuo užtikrina, kad pateikta informacija yra teisinga ir prisiima visą atsakomybę, gresiančią dėl klaidingos informacijos pateikimo. 

 1. Vaikų pramogų erdvės darbuotojas turi teisę pareikalauti iš Lankytojo pateikti asmens tapatybės dokumentą (gimimo liudijimą, pasą, asmens tapatybės kortelę, moksleivio pažymėjimą, vairuotojo pažymėjimą ir pan.), jeigu kyla abejonės dėl Lankytojo amžiaus ar tapatybės. 

 1. Už Vaiką atsakingi asmenys privalo supažindinti jų priežiūroje esančius Vaikus su Taisyklėmis bei informuoti apie tai, kaip elgtis Vaikų pramogų erdvėje, kad jie privalo tausoti Vaikų pramogų erdvės inventorių, saugotis, kad nepadarytų žalos sau ir kitiems Vaikų pramogų erdvėje esantiems Vaikams ir Lankytojams. 

 1. Registracijos metu Už Vaiką atsakingas asmuo pasirašo sutikimą, kuriuo patvirtina, kad: 

 1. Už Vaiką atsakingas asmuo yra susipažinęs ir sutinka su Vaikų pramogų erdvės Taisyklėmis ir jose apibrėžtomis savo ir Vaiko teisėmis, pareigomis ir atsakomybe. 

 1. Vaiko sveikatos būklė leidžia jam būti Vaikų pramogų erdvėje, nekeliant grėsmės ar pavojaus kitų Lankytojų ir Vaikų pramogų erdvės darbuotojų saugumui ir sveikatai. 

 1. Pilnai atsako už Vaiko elgesį Vaikų pramogų erdvėje ir prisiima atsakomybę už neigiamas pasekmes, susijusias su Taisyklių nesilaikymu. 

 1. Užtikrina Vaikų pramogų erdvei, joje esančiai įrangai, inventoriui bei kitam turtui ir tretiesiems asmenims padarytos žalos atlyginimą Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.  

Sutikimas privalo būti pasirašomas už visus nepilnamečius asmenis. Sutikimą privalo pasirašyti tik vienas Už Vaiką atsakingas pilnametis asmuo. Sutikimą dėl susipažinimo su Taisyklėmis ir įsipareigojimo jų laikytis taip pat pasirašo kartu su Už Vaiką atsakingu asmeniu atvykę kiti pilnamečiai asmenys. 

 1. Vaikų pramogų erdvės lankymosi metu Vaikai privalo visą laiką segėti kontrolines apyrankes ir juosteles, kurias išduoda Vaikų pramogų erdvės darbuotojas. Už kontrolinės apyrankės pametimą taikoma 5 Eur bauda, kurią privalo sumokėti Už Vaiką atsakingas asmuo. 

 1. Vaikų pramogų erdvėje praleistas laikas pradedamas skaičiuoti nuo to momento, kai už Paslaugas susimokėjęs Lankytojas, patenka į Vaikų pramogų erdvę pro įeigos vartelius. 

 1. Lankytojai / Už Vaiką atsakingi asmenys privalo individualiai sekti Vaikų pramogų erdvėje praleidžiamą laiką ir išsiregistruoti laiku. Už papildomai praleistą laiką, t. y., už laiką, už kurį nebuvo sumokėta prieš įeinant į Vaikų pramogų erdvę, Lankytojai privalo sumokėti papildomą pinigų sumą pagal Veiklos vykdytojo nustatytą kainoraštį. Papildomą pinigų sumą Lankytojai privalo sumokėti Vaikų pramogų erdvės registratūros kasoje prieš išsiregistruodami ir išeidami iš Vaikų pramogų erdvės.  

 1. Lankytojų išsiregistravimui skiriama ne daugiau nei 15 minučių laiko. Jeigu apmokėtas lankymosi laikas iki išsiregistravimo momento viršijamas daugiau nei 15 minučių, skaičiuojama papildoma kaina kaip už 1 (vieną) lankymosi Vaikų pramogų erdvėje valandą.  

 1. Vaikas užregistruojamas, išregistruojamas ir išleidžiamas iš Vaikų pramogų erdvės tik kartu su Už Vaiką atsakingu asmeniu. Jeigu Vaikas lankėsi Vaikų pramogų erdvėje vienas, jis išregistruojamas ir išleidžiamas iš Vaikų pramogų erdvės tik atvykus Už Vaiką atsakingam asmeniui arba kitam pilnamečiui asmeniui (Už Vaiką atsakingo asmens sutikimu). Vaikai vieni iš Vaikų pramogų erdvės neišleidžiami. 

 1. Įsigijus dienos bilietą ir palikus Vaikų pramogų erdvę,lankytojus, nesančius Vaikų pramogų erdvėje, Vaikų pramogų erdvės darbuotojai neatsako. 

 1. Sumokėti pinigai už Paslaugas negrąžinami Lankytojui dėl šių priežasčių: 

 1. Lankytojas nepasinaudoja apmokėtomis Paslaugomis dėl savo kaltės; 

 1. Lankytojas pasinaudojo Paslaugomis nepilnai dėl savo kaltės, t. y., neišbuvo viso apmokėto laiko ir išsiregistravo iš Vaikų pramogų erdvės anksčiau. 

 1. Lankytojas buvo pašalintas iš Vaikų pramogų erdvės dėl Taisyklių nesilaikymo. 

 1. Lankytojai privalo išsiregistruoti iš Vaikų pramogų erdvės likus ne mažiau nei 10 minučių iki Vaikų pramogų erdvės darbo laiko pabaigos. 

 

 

III. TVARKOS, ŠVAROS IR BENDROSIOS ELGESIO TAISYKLĖS 

 

 1. Siekiant užtikrinti saugumą Vaikų pramogų erdvėje įrengta Lankytojų filmavimo vaizdo kameromis sistema. 

 1. Lankytojas, būnantis Vaikų pramogų erdvėje ir naudodamasis jos teikiamomis Paslaugomis, privalo griežtai laikytis Taisyklėse numatytų reikalavimų ir rekomendacijų. Lankytojas taip pat privalo vykdyti Vaikų pramogų erdvės darbuotojų nurodymus dėl saugos reikalavimų ir šių Taisyklių laikymosi Vaikų pramogų erdvėje. Už Vaiką atsakingas asmuo prisiima visą atsakomybę už Vaiko priežiūrą, Vaikų pramogų erdvės Taisyklių laikymąsi ir visą su tuo susijusią riziką. 

 1. Lankytojai privalo palikti lauko drabužius, avalynę, kuprines, sportinius ar pirkinių krepšius, vaikų vežimėlius, dviračius, paspirtukus, riedžius ir / ar kitus Vaikų pramogų erdvėje netinkamus naudoti daiktus Vaikų pramogų erdvėje įrengtoje rūbinėje. Lankytojų asmeninių daiktų laikymui rūbinėje gali būti įrengtos tam skirtos rakinamos spintelės. Daiktų saugojimo spinteles užrakina patys Lankytojai, todėl rekomenduojama tai daryti atidžiai. Veiklos Vykdytojas neatsako Lankytojų paliktus daiktus. Dingus asmeniniams daiktams, Lankytojas privalo nedelsiant kreiptis į Vaikų pramogų erdvės darbuotoją. Vagystės atveju pranešama policijai. Lankytojas, pametęs daiktų laikymo spintelės raktą, privalo nedelsdamas informuoti Vaikų pramogų erdvės darbuotoją. daiktų laikymo spintelės rakto pametimą taikoma 5 Eur bauda, kurią Lankytojas privalo sumokėti. 

 1. Vaikų pramogų erdvės darbuotojas turi teisę paprašyti Lankytojų parodyti ir patikrinti į Vaikų pramogų erdvę įsinešamų ar iš erdvės išsinešamų rankinių turinį, jeigu kyla įtarimas. 

 1. Vaikų pramogų erdvėje Vaikai privalo avėti švarią, neslidžią, saugią ir vidaus patalpoms tinkamą avalynę arba mūvėti švarias kojines. Už Vaiką atsakingi asmenys ir kiti suaugę Lankytojai privalo užsidėti vienkartinius antbačius arba mūvėti švarias kojines. Vaikams rekomenduojama vilkėti patogius, žaidimams tinkamus drabužius, be virvelių, neryšėti skarelių, nesegėti grandinėlių ir kitų aksesuarų, kurie gali įsipainioti į žaidimų įrangą. 

 1. Lankytojų sveikatos ir higienos reikalavimų tikslais, Lankytojai privalo atrodyti švariai ir tvarkingai, įeidami į Vaikų pramogų erdvę. 

 1. Vaikų pramogų erdvės darbuotojai turi teisę neįleisti asmenų į Vaikų pramogų erdvę dėl šių priežasčių: 

 1. Asmuo nesupranta ir / arba nesutinka laikytis Taisyklių; 

 1. Asmens elgesys kelia grėsmę Lankytojų saugumui ir sveikatai, higieninei Vaikų pramogų erdvės būklei, turtui, kitais būdais gali sutrikdyti Vaikų pramogų erdvės tvarką, ir / arba prieštarautų visuomenėje priimtinoms elgesio normoms; 

 1. Asmuo yra apsvaigęs nuo alkoholio, narkotikų, psichotropinių, kitų draudžiamų ar organizmą stimuliuojančių medžiagų. 

 1. Lankytojai privalo naudotą žaidimų inventorių, aprangą ir kitus daiktus grąžinti į Vaikų pramogų erdvėje jiems numatytas vietas. 

 1. Pasinaudojus žaidimo inventoriumi ar įrenginiu, kuriuo vienu metu gali naudotis tik vienas Lankytojas, būtina leisti tai padaryti kitiems Lankytojams. Lankytojai, kurie nori pakartotinai naudotis žaidimo inventoriumi ar įrenginiu, privalo atsistoti į eilę prie žaidimo. 

 1. Vaikų pramogų erdvėje draudžiama: 

 1. Įsinešti savo maistą ir gėrimus; 

 1. Įsinešti / įsivesti visų rūšių gyvūnus, išskyrus šunis vedlius (suderinus su Veiklos vykdytoju);  

 1. Rūkyti; 

 1. Įsinešti ir vartoti alkoholinius gėrimus, narkotines, psichotropines, kitas draudžiamas ar organizmą stimuliuojančias (išskyrus specialius medicinos preparatus, pvz., insulinas) medžiagas; 

 1. Įsinešti bet kokios rūšies ginklus, aštrius, sprogstamus, radioaktyvius, dūžtančius ir / ar kitus potencialiai pavojingus daiktus ir medžiagas, įskaitant, bet neapsiribojant daiktais, kuriais galima pjauti ar durti, kuriuos galima mėtyti, svaidyti ir tokiu būdu sukelti pavojų, infekciją ar sužeisti Lankytojus ir Vaikų pramogų erdvės darbuotojus, skleisti aštrų kvapą. 

 1. Įsinešti bet kokios rūšies pirotechniką; 

 1. Įsinešti atributiką ir / ar medžiagą, kurioje propaguojamos rasistinės, ksenofobinės, lytinės diskriminacijos, ekstremaliosios dešiniųjų, nacionalistinės ar socialistinės idėjos.  

 1. Ne pagal instrukcijas, netinkamai naudoti ar kitaip gadinti Vaikų pramogų erdvėje esantį inventorių ir įrenginius; 

 1. Rėkauti, stumdytis, bėgioti, laipioti ir šokinėti tam neskirtose vietose; 

 1. Grubiai elgtis, tyčiotis, muštis, užgauliai kalbėti, keiktis, įžeidinėti ir / ar kitaip trukdyti kitiems Vaikams ir / ar Lankytojams naudotis Vaikų pramogų erdvės teikiamomis Paslaugomis; 

 1. Teršti, šiukšlinti ar kitaip trikdyti Vaikų pramogų erdvės veiklą bei kitų Lankytojų naudojimąsi Paslaugomis, atlikti kitus neteisėtus, visuomenėje priimtinoms elgesio normoms ar viešajai tvarkai prieštaraujančius veiksmus; 

 1. Išsinešti Vaikų pramogų erdvei ar kitiems Lankytojams priklausančius daiktus, inventorių ir kitą turtą. Vagystės atveju Vaikų pramogų erdvės darbuotojai praneša apie tai policijai; 

 1. Užsiimti komercine veikla, t. y. reklamuoti, siūlyti pirkti ar pardavinėti Lankytojams bet kokias prekes ir paslaugas; 

 1. Įeiti į tarnybines patalpas ar uždaras Lankytojams teritorijas. 

 1. Lankytojams leidžiama valgyti ir gerti tik Vaikų pramogų erdvėje esančiose gimtadienių ir / ar renginių salėse bei kitose tam skirtose vietose. 

 1. Vaikų pramogų erdvėje Lankytojams leidžiama įrašyti garso, vaizdo įrašus, fotografuoti bei nuotraukas naudoti tik asmeniniais tikslais. Griežtai draudžiama nuotraukas, įrašytą garso ir / ar vaizdo medžiagą naudoti komerciniais tikslais. Draudžiama fotografuoti, filmuoti ir įrašinėti kitus Lankytojus. 

 1. Lankytojai privalo kreiptis į Vaikų pramogų erdvės darbuotoją prireikus pagalbos, iškilus problemoms ar klausimams, pastebėjus, kad neveikia įrenginys ar žaidimas, pastebėjus susižeidusius kitus Lankytojus ar netinkamą kitų Lankytojų elgesį. 

 

 

IV. VEIKSMAI AVARIJŲ IR EKSTREMALIŲ SITUACIJŲ METU 

 

 

 1. Vaikų pramogų erdvėje įvykus ekstremaliai situacijai, pvz., gaisrui, sprogimui, katastrofiniams ar stichiniams reiškiniams, teroro aktui ar diversijai, Lankytojai griežtai privalo laikytis ir vykdyti Vaikų pramogų erdvės darbuotojų, policijos, priešgaisrinės gelbėjimo ir / arba kitų specialiųjų tarnybų nurodymus. 

 1. Lankytojai privalo nedelsiant informuoti Vaikų pramogų erdvės darbuotojus apie pastebėtą ugnies šaltinį ar dūmus. 

 1. Lankytojai, radę neaiškius, be priežiūros paliktus daiktus, sprogstamąsias, chemines ir / ar radioaktyvias medžiagas arba gavę pranešimą apie jų buvimą ar eksploatavimą Vaikų pramogų erdvėje, privalo nedelsiant informuoti Vaikų pramogų erdvės darbuotojus. Lankytojams draudžiama lokalizuoti ir / ar nukenksminti potencialiai pavojingas medžiagas ar daiktus. 

 1. Veiklos vykdytojas turi teisę nedelsdamas ir be jokio išankstinio įspėjimo uždaryti Vaikų pramogų erdvę ar jos dalį, jeigu kyla grėsmė Vaikų pramogų erdvės ir / ar Lankytojų saugumui.  

 1. Už Vaiką atsakingi asmenys, naudodamiesi Veiklos vykdytojo Paslaugomis, sutinka, kad įvykus avarijai, iškilus gaisro pavojui ar susiklosčius kitai ekstremaliai situacijai, diversijai ar teroro aktui Vaikų pramogų erdvėje ar už jos teritorijos ribų ir dėl to Lankytojams kilus būtinybei evakuotis iš Vaikų pramogų erdvės, Veiklos vykdytojas, siekdamas apsaugoti Vaikų pramogų erdvės Lankytojų sveikatą bei gyvybę, esant galimybei, be atskiro Už Vaiką atsakingo asmens sutikimo išvestų Vaiką iš Vaikų pramogų erdvės į saugią vietą. Už Vaiką atsakingas asmuo yra informuotas ir supranta, kad evakavus Vaiką ekstremaliu ar kitu pavojų sveikatai ar gyvybei keliančiu atveju, Veiklos vykdytojas stengsis apsaugoti Vaiką ir priims sprendimus, kurie tuo metu geriausiai apsaugos Vaiko sveikatą ir gyvybinius interesus.  

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

 1. Asmuo turi teisę pareikšti sutikimą gauti informaciją ir reklaminę medžiagą, susijusią su Vaikų pramogų erdvės veikla. Asmuo sutikdamas privalo nurodyti teisingą savo elektroninio pašto adresą ir / ar telefono numerį, kuriuo norėtų gauti Vaikų pramogų erdvės informaciją ir reklaminę medžiagą. 

 1. Veiklos vykdytojas turi teisę fotografuoti, filmuoti ar įrašyti garso medžiagą bei naudoti įrašytą vaizdo ir garso medžiagą, kuriose matomi Lankytojai, rinkodaros tikslais tik gavęs Lankytojo raštišką sutikimą. Lankytojams sutikus, jų nuotraukos gali būti naudojamos viešinant Vaikų pramogų erdvėje teikiamas Paslaugas interneto svetainėje www.dziuagsmoteka.lt  socialinės medijos (pvz., socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje https://www.facebook.com/Dziaugsmoteka ir socialinio tinklo „Instagram“ paskyroje https://www.instagram.com/dziaugsmoteka/) ir / ar kituose žiniasklaidos kanaluose. 

 1. Veiklos vykdytojas neatsako už Vaikų pramogų erdvėje pamestus, prarastus ar kitaip be priežiūros paliktus Lankytojų daiktus. Lankytojai patys atsako už asmeninių daiktų saugumą. 

 1. Pamesti Lankytojų daiktai, kurie buvo rasti bei perduoti Vaikų pramogų erdvės darbuotojams, gali būti saugojami Veiklos vykdytojo nuožiūra Vaikų pramogų erdvėje arba perduoti policijai LR teisės aktų nustatyta tvarka. 

 1. Veiklos vykdytojas neatsako už jokią Lankytojų patirtą turtinę ir / ar neturtinę žalą, jeigu Lankytojas nesilaikė ar pažeidė šias Taisykles. 

 1. Lankytojas, padaręs turtinę žalą Vaikų pramogų erdvei, joje esantiems įrenginiams ir / ar inventoriui bei turtinę ir / ar neturtinę žalą kitiems Lankytojams, atsako LR teisės aktų nustatyta tvarka. Už turtinę ir / ar neturtinę žalą, kurią padaro Vaikai, atsako jų tėvai ar kiti įstatyminiai atstovai. 

 1. Už Vaiką atsakingi asmenys yra atsakingi už Vaikų supažindinimą su šiomis Taisyklėmis ir už šių Taisyklių laikymąsi. 

 1. Lankytojui patyrus turtinę ir / ar neturtinę žalą dėl Veiklos vykdytojo kaltės, Veiklos vykdytojas atsako LR teisės aktų nustatyta tvarka. 

 
 
 

PATVIRTINTA: 

UAB „Džiaugsmoteka“ direktoriaus 

2024-0102 įsakymu Nr. 24/01/02 

UAB “Džiaugsmo kambarys” direktoriaus 

2024-01-02 įsakymu Nr. 24/01/02